درباره مادرباره شرکت مهر علی

شرکت مهر علیرا بیشتر بشناسید

شرکت مهر علی با سابقه ای بیش از نیم قرن، در زمینه ارائه ملزومات یخچال های صنعتی در ایران فعالیت دارد.

ایـن مجموعـه بـا بهـره گیـری از مـدرن تریـن ماشـین آالت صنعتـی و اتـکا بـه تیمـی توانـا و مجـرب کـه از دل تجربـه ای طوالنـی مـی باشـد، همـواره از برتریـن تولیـد کننـدگان درب هـای یخچـال صنعتـی در کشـور بـوده اسـت.

شـرکت مهـر علـی ارائـه دهنـده بیـش از 200 محصـول منطبـق بـر اصـول و اسـتانداردهای روز دنیـا و همچنین طراحـی محصولاتی سفارشـی، بـه بـازار داخلـی و برخـی کشـورهای خارجـی می باشـد.

image

خدماتآرشیو خدمات شیشه

 • شیشه های دوجداره

  تولید انواع شیشه های دوجداره ، خم ، تخت و فریم لِس و اُورلب

 • چاپ و سکوریت

  مناسب برای انواع طرح های برجسته

 • آینه کاری

  مناسب برای انواع درب های سری الماس

 • خم و سکوریت

  خدمات خم و سکوریت مخصوص شیشه های سانرژی.

 • برش و سوراخ کاری شیشه

  برش شیشه در ضخامت 3 الی 15 میلیمتری

دسته بندی محصولات

درب ها و مقاطع

شرکت مهرعلی

با سابقه بیش از نیم قرن در زمینه ازائه ملزومات یخچال صنعتی در ایران ارائه دهنده بیش از 200 محصول

200

تنوع محصول

50

سابقه فعالیت

10

طرح ثبتی

DESIGN ARCHIVEآرشیو طرح های پیشنهادی شرکت مهرعلی

بلاگمقالات و اخبار

×