درباره ما

درباره مادرباره شرکت مهرعلی

مهرعلی را بیشتر بشناسید

شرکت مهر علی با سابقه ای بیش از نیم قرن، در زمینه ارائه ملزومات یخچال های صنعتی در ایران فعالیت دارد.

ایـن مجموعـه بـا بهـره گیـری از مـدرن تریـن ماشـین آالت صنعتـی و اتـکا بـه تیمـی توانـا و مجـرب کـه از دل تجربـه ای طوالنـی مـی باشـد، همـواره از برتریـن تولیـد کننـدگان درب هـای یخچـال صنعتـی در کشـور بـوده اسـت.

شـرکت مهـر علـی ارائـه دهنـده بیـش از 200 محصـول منطبـق بـر اصـول و اسـتانداردهای روز دنیـا و همچنین طراحـی محصولاتی سفارشـی، بـه بـازار داخلـی و برخـی کشـورهای خارجـی می باشـد.

image

خدماتآرشیو خدمات شیشه

 • شیشه های دوجداره

  تولید انواع شیشه های دوجداره ، خم " تخت و فریم لس و اورلب

 • چاپ و سکوریت

  مناسب برای انواع طرح های برجسته

 • آینه کاری

  مناسب برای انواع درب های سری الماس

 • خم و سکوریت

  خدمات خم و سکوریت مخصوص شیشه های سانرژی

 • برش و سوراخ کاری شیشه

  برش شیشه در ضخامت 3 الی 15 میلیمتری

در ســالهای اخیــر شــرکت مهرعلــی بــا افتخــار موفــق بـه ثبـت نهایـی شـش طـرح در حـوزه درب یخچالهای ُز«، »عرفــان«، »رایــکا«، صنعتــی بــا نامهــای تجــاری »ر »درب تمــام شیشــه کشــویی« ، »درب ایســتاده محــدب« و »درب تمــام شیشــه طــرح المــاس« بــوده اسـت؛ همچنیـن ثبـت دربهـای صنعتـی »نارسـیس«، »آرامیـس«، »آرتمیـس« و »آماتیس« نهایی شـده اسـت. شــایان ذکــر اســت بــا در نظــر گرفتــن ثبــت رســمی طرحهــای یادشــده، هرگونــه کپــی بــرداری از ایــن آثــار ممنــوع و پیگــرد قانونــی دارد.

×